วีซ่าท่องเที่ยวประเทศแอฟริกาใต้

banner2-passport

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศแอฟริกาใต้

*ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ตไม่ต้องขอวีซ่า
แค่ประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 30วัน

 

เอกสารสำหรับขอวีซ่ากรณีพำนักเกิน 30 วัน

วีซ่าท่องเที่ยว

 1. รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 35 มม. X 45 มม. หน้าตรง ฉากหลังสีขาว
 2. ตั๋วเครื่องบินไป – กลับ หรือ ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 3. ใบจองโรงแรม
 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้เดินทางย้อนหลัง 3 เดือน
 5. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 6. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วยและเซ็นชื่อ 1 ชุด
 7. Work Permit ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ในกรณีชาวต่างชาติ)
 8. ใช้เวลา 5 วันทำการ (ถ้าเป็นชาวต่างชาติไม่มี Work Permit ใช้เวลา 10-15 วันทำการและต้องมีเงินประกัน 40,000 บาท)
 9. ทางสถานทูตจะให้วีซ่าแบบ Multiple Entry มีอายุวีซ่า 3 เดือน 

 

วีซ่าธุรกิจ

 1. แบบฟอร์ม BI-84 ที่กรอกข้อมูลสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว
 2. พาสปอร์ตตัวจริง พร้อมสำเนา
 3. รูปถ่าย 2 ใบ ขนาด 35 มม. X 45 มม. หน้าตรง ฉากหลังสีขาว
 4. หลักฐานแสดงถึงการเดินทาง เช่น ตั๋วเครื่องบิน , Confirmed booking air-ticket
 5. หลักฐานแสดงถึงที่พัก ในแอฟริกา เช่น Booking โรงแรม
 6. หลักฐานทางการเงิน เช่น Bank Statement , Book Bank , Bank Certifficate Credit Card
 7. กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว ใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 8. กรณีเป็นพนักงานบริษัท ใช้จดหมายรับรองจากบริษัท(นายจ้าง) ที่ระบุว่า คุณเป็นพนักงาน
  ของบริษัท และได้รับอนุญาตให้ลาไปเที่ยวแอฟริกาใต้ ตั้งแต่วันที่…..ถึงวันที่…..
 9. จดหมายเชิญจากบริษัทฯ ในแอฟริกาใต้ (ระบุวันที่ ที่คุณจะต้องไปเข้าร่วม)
 10. ค่าธรรมเนียมสำหรับวีซ่า ท่านละ 2,350 บาท

 

สถาณทูตแอฟริกาใต้
ที่ตั้ง : ชั้น 6 ปาร์ค เพลส 231  ซ.สารสิน ลุมพินี  กทม.10330
TEL : 02-2538473-6
FAX : 02-2538477

เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 08.30-12.00 น.
เวลารับวีซ่า : 14.00-15.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ : 5 วันทำการ
Read more about book of ra kostenlos ohne anmeldung.

กลับด้านบน