วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม

banner2-passport

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเวียดนาม

*คนไทยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

 

ข้อมูลด้านล่างสำหรับคนที่ต้องการพำนักเกิน 30 วัน

 

วีซ่าท่องเที่ยวเวียดนาม

  1. พาสปอร์ตตัวจริง + สำเนา
  2.  แบบฟอร์มในการขอวีซ่า + รูปถ่าย 2 นิ้ว 1 รูป
  3. หนังสือเชิญจากบริษัทคู่ค้า (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
  4. ชาวต่างชาติที่ทำงานในเมืองไทยต้องแสดง Work Permit
  5. ค่าธรรมเนียมวีซ่า Single 1,800 บาท

 

วีซ่าธุรกิจเวียดนาม

 

1.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป
2.พาสปอร์ตตัวจริงที่ที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนหน้าว่าง 3 หน้า+เล่มเก่า(ถ้ามี)
3.ใบ Authorized จากกองตรวจคนเข้าเมืองที่เวียดนาม Fax เข้าสถานฑูตเวียดนามในไทยให้บริษัทที่เวียดนามไปติดต่อกับ Immigration ที่เวียดนามเพื่อขอใบ Authorizedพอได้ Approvedแล้วเขาจะส่งกลับมาสถานฑูตเวียดนามในไทยแล้วจึงนำ Authorized ไปขอวีซ่า
4.ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด

 

สถาณทูตเวียดนามประจำประเทศไทย

 

ที่ตั้ง : 83/1 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี ปทุมวัน กทม. 10330
Address : 83/1 WIRELESS RD.,BANGKOK 10330
TEL : 0 2251 7202, 0 2251 5836-8
FAX : 0 2251 7201 , 0 2251 7203
EMAIL : [email protected]
URL : www.vietnamembassy-thailand.org/en/
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 08.30 -11.00 น.
เวลารับวีซ่า : 14.00 -16.00 น
ระยะเวลาดำเนินการ : 20 วัน ทำการ
** ระยะเวลาในการยื่นวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
** เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

หมายเหตุ

  • การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
  • การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป-เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงศุลเป็นหลัก
  • การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 7-20 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
กลับด้านบน