วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเปรู

banner2-passport

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเปรู

*ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ตไม่ต้องขอวีซ่า
แค่ประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90วัน

 

เอกสารสำหรับขอวีซ่ากรณีพำนักเกิน 90 วัน

วีซ่าท่องเที่ยว

 1. จดหมายรับรองการทำงาน
 2. ใบจองโรงแรม
 3. สำเนาใบจองตั๋วไป – กลับ
 4. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 3 รูป
 5. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 6. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
 7. สำเนา CREDIT CARDS
 8. ใช้เวลาทำการ 2 วัน

วีซ่าธุรกิจ

 1. จดหมายรับรองการทำงานและทะเบียนการค้า
 2. จดหมายเชิญ
 3. สำเนาใบจองตั๋วไป – กลับ
 4. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 3 รูป
 5. ใบจองโรงแรม
 6. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 7. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 3 ชุดไปกรอกที่สถานทูต
 8. หลักฐานการเงินบริษัทและสำเนา CREDIT CARDS
 9. ใช้เวลาทำการ 2 วัน

สถาณทูตเปรู ประจำประเทศไทย
BANGCHANG BLD,16FL,1 SUKHUMVITRD,BANGKOK 10110
เบอร์โทรศัพท์ :0-2260-6243,0-2260-6245
เบอร์โทรสาร :0-2260-6244

กลับด้านบน