วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอิหร่าน

banner2-passport

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอิหร่าน

*ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ตไม่ต้องขอวีซ่า
แค่ประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 14วัน

 

เอกสารการยื่นขอวีซ่า กรณีพำนักเกิน 14 วัน

  1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
  2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  3. จดหมายรับรองการทำงาน(ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน
  5. หนังสือเชิญจากต่างประเทศ (ธุรกิจ)
  6. Booking ตั๋วเครื่องบิน
  7. Tourist Voucher (ต้องซื้อทัวร์จากบริษัทในประเทศอิหร่านเท่านั้น) แล้วส่งเอกสาร(ตัวจริง) กลับมาที่ประเทศไทยเพื่อยื่นวีซ่า
  8. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

สถานฑูตอิหร่าน
ที่อยู่: 215 ถ.สุขุมวิท 49 กทม.10110
โทรศัพท์: 02-3900871-3
เวปไซต์: https://www.salamiran.org/
วันเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ / 09.00 น – 16.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ – ศุกร์ / 10.00 น.-12.00 น. และ 14.00 น.-16.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ – ศุกร์ / 14.00 น.-16.00 น.

กลับด้านบน