วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย

banner2-passport

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศอินโดนีเซีย

* คนไทยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

 

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าอินโดนีเซีย กรณีอยู่เกิน 30 วัน

  1. แบบฟอร์มในการยื่นขอวีซ่า
  2. Passport (ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ)
  3. รูปถ่ายสีขนาด 2” 2 รูป (ฉากหลังต้องเป็นสีขาว)
  4. ตั่วเครื่องบิน ไป – กลับ ตัวจริง
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน(กรณีคนไทยขอวีซ่า 60 วัน)
  6. จดหมายเชิญ ในกรณีที่ยื่นวีซ่า ธุรกิจ

สถาณทูตอินโดนีเซีย

600-602 ถนนเพชรบุรี  เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  10400
Phone: (66-2) 2523135-40
Fax: (662) 2551267, (66 2) 2551261

เปิดทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์
เวลา 09:00-12:00 – 14:00-15:00

  • เวลายื่นVISA 09.00 – 12.00 น.
  • เวลารับเล่ม 14.00 – 15.00 น
  • ระยะเวลาทำการ 3 วัน
  • ค่าVISA 1,600 บาท (SINGLE)
กลับด้านบน