วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์

banner2-passport

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์

*ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ตไม่ต้องขอวีซ่า
แค่ประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

 

เอกสารยื่นขอทำวีซ่า กรณีพำนักเกิน 30 วัน

 

วีซ่าท่องเที่ยว

 1. จดหมายรับรองการทำงาน
 2. ใบจองโรงแรม
 3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว
 4. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้าพร้อมพาสปอร์ตเก่า(ถ้ามี)
 5. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วน และเซ็นชื่อ 2 ชุด
 6. work permitตัวจริง (สำหรับชาวต่างชาติ)
 7. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

วีซ่าธุรกิจ

 1. จดหมายรับรองการทำงาน
 2. จดหมายเชิญ
 3. รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 รูปพื้นหลังสีขาวหรือสีอ่อน
 4. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า+พาสปอร์ตเก่าถ้ามี
 5. ตั๋วเครื่องบินตัวจริงไป-กลับ
 6. work permitตัวจริง (สำหรับชาวต่างชาติ)
 7. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 2 ชุด

สถาณทูตฟิลิปปินส์

ที่ตั้ง : 760 ถ.สุขุมวิท 30/1 กทม. 10110
TEL : 0-2259-0139-40
FAX : 0-2259-2809
URL : https://www.philembassy-bangkok.net/
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 08.30 – 12.00 น.
เวลารับวีซ่า : 14.00 – 15.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ  : 4 วันทำการ
การเดินทางโดยรถประจำทาง สาย 2, 25 , 511 , 508 , 501
การเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS สถานีทองหล่อ

กลับด้านบน