วีซ่าท่องเที่ยวประเทศบราซิล

banner2-passport

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศบราซิล

*ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ตไม่ต้องขอวีซ่า
แค่ประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90วัน

 

เอกสารสำหรับขอวีซ่ากรณีพำนักเกิน 90 วัน

 

วีซ่าท่องเที่ยว

 1. หนังสือเดินทาง มีอายุใช้งานอย่างน้อยหกเดือน มีหน้าเหลือสำหรับวีซ่าอย่างน้อยหนึ่งหน้าแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า  หนึ่งชุด กรอกและลงนามโดยผู้ยื่นคำร้อง
 2. รูปถ่ายขนาดเท่ารูปถ่ายในหนังสือเดินทางหนึ่งรูป พิ้นหลังสีขาวเท่านั้น
 3. ตั๋วเครื่องบินหรือเอกสารยืนยันการเดินทางแบบไป-กลับ
 4. หลักฐานแสดงสถานะการเงินของผู้สมัคร
 5. กรุณาติดต่อสถานทูตบราซิลเพื่อทราบค่าธรรมเนียมกงสุลสำหรับค่าวีซ่าสำหรับสัญชาติของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมแต่ละประเทศ
 6. การขอวีซ่าโดยผ่านตัวแทนหรือผู้เดินทางไม่มาดำเนินการเอง ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 800.00(แปดร้อยบาทถ้วน)

วีซ่าเพื่อธุรกิจ

 1. หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานอย่างน้อยหกเดือน  มีหน้าเหลือสำหรับวีซ่าอย่างน้อยหนึ่งหน้า
 2. รูปถ่ายขนาด 4*4 เซนติเมตร พี้นหลังสีขาวเท่านั้น หนึ่งรูป
 3. ตั๋วเครื่องบินหรือเอกสารยืนยันการเดินทางแบบไป-กลับ
 4. หนังสืออนุญาตทำงานในประเทศไทย(พร้อมสำเนา)
 5. หนังสือรับรองจากนายจ้างหรือสถาบันที่ผู้ร้องขึ้นอยู่ ซึ่งแจ้งวัตถุประสงค์และระยะเวลาที่จะอยู่ในบราซิล
 6. จดหมายเชิญจากบริษัทที่บราซิล
 7. หลักฐานแสดงสถานะทางด้านการเงินของผู้สมัคร เช่น จดหมายรับรองจากบริษัท, สำเนาสมุดบัญชี หรือ รายการ
 8. เดินบัญชีจากธนาคาร ย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 9. ค่าธรรมเนียมวีซ่า2,400.00(สองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)การขอวีซ่าโดยผ่านตัวแทนหรือผู้เดินทางไม่มาดำเนินการเอง ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 800.00(แปดร้อยบาทถ้วน)

ขอแนะนำเพิ่มเติม

 • วีซ่าใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 วัน สถานทูตไม่มีบริการด่วน กรณียื่นวีซ่ากลุ่มอาจเพิ่มระยะเวลาทำการ
 • ต้องเดินทางเข้าประเทศบราซิลครั้งแรกไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ออกวีซ่า เป็นความรับผิดชอบของผู้ยื่นที่ต้องมั่นใจว่าได้มีการยื่นขอวีซ่าแล้ว
 • สามารถอยู่ในบราซิลได้ 90 วัน และต่อวีซ่าได้อีก 90 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของกองตรวจคนเข้าเมืองของบราซิล(DPMAF) และไม่เกิน 180 วันในรอบ 12 เดือน

วีซ่าใช้เวลาดำเนินการประมาณ 5 วัน สถานทูตไม่มีบริการด่วน กรณียื่นวีซ่ากลุ่มอาจเพิ่มระยะเวลาทำการ

สถานทูตบราซิลประจำประเทศไทยได้เพิ่มความเคร่งครัดในการสมัครวีซ่าซึ่งท่านที่ประสงค์จะสมัครจะต้องสมัครออนไลน์โดยตรงตามลิงค์ https://scedv.serpro.gov.br/frscedv/index.jsp. กรุณาดำเนินการตามขั้นตอนตามลิงค์ข้างต้นแล้วจึงนำเอกสารดังต่อไปนี้มาติดต่อที่สถานทูต

 

สถาณทูตบราซิลประจำประเทศไทย
ชั้นที่34 ลุมพิณีทาวเวอร์ 1168/101 ถนนพระราม6
ทุ่มมหาเมฆ สาธร กรุงเทพ 10120

โทรศัพท์: (66 2) 679-8567/8 Operator ext. 0
แฟกซ์: (66 2) 679-8569

เวปไซต์ : https://www.brazilembassy.or.th/

กลับด้านบน