วีซ่าท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน

banner2-passport

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศไต้หวัน

 

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • กรอกฟอร์มวีซ่าออนไลน์ คลิกที่นี่ โดยเลือกที่หัวข้อ “General Visa Application” ต้องกรอกฟอร์มวีซ่าให้ครบถ้วนทุกข้อ จากนั้นพิมพ์ฟอร์มวีซ่า
  • หนังสือเดินทางเล่มจริง ต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
  • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป อายุไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาว)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน
   ในกรณียื่นวีซ่าครั้งแรกไม่ว่าจะไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดต้องแสดงหลักฐานดังต่อไปนี้
  • หลักฐานการประกอบอาชีพ
   • ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการทั้งต้นฉบับและสำเนา 1 ชุด เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะคืนทันที (ภาษาอังกฤษ)
   • ผู้ที่รับราชการหรือพนักงานบริษัท โปรดแสดงหนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัท (ภาษาอังกฤษ)
   • นักเรียน นักศึกษา โปรดแสดงจดหมายรับรองจากสถาบันและสำเนาบัตรนักเรียน (ภาษาอังกฤษ)
  • หลักฐานการเงิน
   • สมุดบัญชีเงินฝากแสดงยอดย้อนหลัง 6 เดือนของผู้ยื่นขอวีซ่าพร้อมสำเนา 1 ชุด เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วจะคืนสมุดบัญชีทันที
   • ในกรณีหลักฐานการเงินจากธนาคารไม่สมบูรณ์ ผู้ยื่นขอวีซ่าอาจนำหลักฐานการชำระภาษีและสลิปเงินเดือนของตนเองมาเสนอเพื่อ ประกอบการพิจารณาได้
  • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 09.00-—15.00น. โทรศัพท์: 0 2670 0200 ต่อ 342, 347, 348 แฟกซ์: 0 2670 0217
  • เวลายื่นวีซ่า จันทร์-ศุกร์ 09.00-11.30 น.
  • เวลารับเล่มวีซ่า วันทำการถัดไป 13.30-15.00 น.
  • กรณีต้องโทรเลขขออนุมัติจากสำนักงานใหญ่นั้นต้องใช้เวลารอผลประมาณ 7 วันทำการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้รับรองและต้องชำระค่าธรรมเนียมโทรเลขขั้นต่ำ 250 บาท
  • ชำระค่าวีซ่าให้สถานทูต ณ วันยื่นวีซ่า
  • เว็บไซต์ : กระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน และ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป
 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
กลับด้านบน