วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์

banner2-passport

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเนเธอร์แลนด์

 

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
 1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสำหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า ต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทางกลับ (สำหรับท่านที่มีหนังสือ เดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
 2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 5 x 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ (ใช้รูปสีพื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ำกับรูปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ด้านหลังรูป และให้ประกบด้านหน้าเข้าหากัน (กรุณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรูปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่ายใหม่)
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน/บัตรประชาชน หรือ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยเปลี่ยน) ใบเปลียนชื่อ-นามสกุล สูติบัตร
 4. หลักฐานการเงิน

4.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ ส่วนตัวของผู้เดินทาง ถ่ายสำเนาย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดเงิน 15 วัน ก่อนยื่นวีซ่า (ก่อน ยื่นวีซ่าอาจจะขอให้ท่านปรับอัพเดทอีกครั้ง)

***ในกรณีที่ยอดเงิน ไม่ครบทุกเดือน ให้ใช้ Bank Statement แทนสำเนาสมุดเงินฝาก***

        *** สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจำ ***

4.2  กรณีเปลี่ยนบัญชีเป็นเล่มใหม่ ให้ท่านถ่ายสำเนาสมุดบัญชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า –เล่มใหม่)

4.3  การเงินย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้องมียอดเงินเคลื่อนไหวทั้ง 6 เดือนติดต่อกัน กรณีการเงินที่มียอดไม่ ต่อเนื่องตลอด 6 เดือน ผู้สมัครต้องขอเป็น Statement หรือรายการเดินบัญชีแบบเต็มจากธนาคาร ซึ่ง ใช้เวลาทำการประมาณ 3 วัน

4.4 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ต้องทำเป็นหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

BANK CERTIFICATE หรือ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้(ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต โดยชัดเจน ฉบับภาษาอังกฤษ

 1. หลักฐานการทำงาน (ภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐานปัจจุบันเท่านั้น)
 • กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและช่วงเวลาที่อนุมัติให้ลาหยุด อายุไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันยื่นวีซ่า ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต (เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น)
 • กรณีเจ้าของกิจการ สำเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสำเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสำเนาไม่เกิน 3 เดือน)
 • กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ อายุไม่เกิน 1 เดือนนับถึงวันที่ยื่นวีซ่า ต้องสะกด ชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ
 • เท่านั้น)
 1. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ขอสำเนาสูติบัตร

กรณีเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมผู้ปกครอง

 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากอำเภอโดยมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
 • หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากอำเภอโดยบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
 • หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา จะต้องมีใบรับรองจากอำเภอโดยบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัด พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตรแต่เพียงผู้เดียว
 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กับบุตรที่สถานทูตด้วยทั้งสองท่าน
 1. กรณีสมรสแล้ว สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาใบหย่า หรือ สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) และต้องตรงตามภาษาไทย
 2. เบอร์มือถือที่ติดต่อได้สะดวกพร้อมอีเมล์
 3. ท่านไม่จำเป็นต้องเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบคำร้องขอวีซ่าเท่านั้น

5

ตัวอย่างรูปถ่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ที่อยู่ 15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำปี 09.00-12.00 น. โทรศัพท์ : 02-309-5200
 • ศูนย์รับคำร้อง ขอวีซ่าเนเธอร์แลนด์ (VFS)
 • เวลาทำการ : จันทร์–ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดประจำปี 08.30–16.00 น. เจ้าหน้าที่จะรับสายสนทนาตั้งแต่เวลา 08.30–12:00 น./ 13.00–16.00 น
 • โทรศัพท์ : 02-118-7003
 • เว็บไซต์ : www.vfsglobal.com/netherlands/thailand/  อีเมลล์ : [email protected]
 • ขั้นตอนการจองคิว ยื่นวีซ่าเนเธอร์แลนด์
 • ชำระค่าบริการจองคิวยื่นวีซ่าของ VFS จำนวนเงิน 480 บาท ต่อคำขอวีซ่า 1 ฉบับ โดยชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ทุกสาขา ต้องแสดงสำเนาหนังสือเดินทางฉบับปัจจุบันของท่านให้แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารด้วย กรอกใบชำระเงินซึ่งทางธนาคารจะคืนสำเนาให้แก่ท่าน .
 • รอ 1 วันทำการหลังจากชำระค่าบริการ จึงจะสามารถจองคิวยื่นวีซ่าได้ที่ vfsglobal.com/netherlands
  ต้องทำการนัดหมายหรือจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 30 วัน หลังจากวันชำระค่าบริการ มิฉะนั้นจะต้องชำระค่าบริการใหม่
 • หมายเหตุ กรณีที่จะทำการเลื่อนการนัดหมาย ต้องเลื่อนการนัดหมายล่วงหน้าก่อน 2 วัน หากเลื่อนการนัดหมายล่าช้ากว่า 2 วัน ต้องเสียค่าบริการจองคิวยื่นวีซ่าของ VFS จำนวนเงิน 480 บาทอีกครั้ง

 

 • หมายเหตุ
 • ค่าบริการสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานฑูต
 • อำนาจในการพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นของสถานฑูต ทางบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่รับรองผลใด ๆ ในการดำเนินการยื่นวีซ่าแทน
 • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94-%e0%b9%80%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b5%e0%b8%8b%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94-%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%9e

กลับด้านบน