วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์

banner2-passport

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศนิวซีแลนด์

 

 • เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่า
  • แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์และเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
  • หนังสือเดินทางเล่มจริง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า พร้อมสำเนา 1ชุด (ถ้ามีเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย)
  • รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (พื้นหลังสีขาวเท่านั้น)
  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
  • กรณีที่ผู้เดินทางสมรสแล้ว เอกสารเพิ่มเติมคือ ทะเบียนสมรส, ใบหย่า,  ใบมรณะบัตร (ในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต)
  • สำเนาสูติบัตร กรณีอายุไม่ถึง 15 ปี
  • หลักฐานการเงินย้อนหลัง 6เดือน (สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือ Bank statement)
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจต้องแสดงหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือจดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
  • หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน
  • หลักฐานการจองโรงแรม
  • ประกันภัยการดินทาง
  • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา/มารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา หรือเดินทางไปกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดาที่ไม่ได้เดินทางไปด้วย
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
  • สถานทูตนิวซีแลนด์ ชั้น 15 ออลซีซันเพลส เอ็มไทยทาวเวอร์ เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  • เวลาทำการสถานทูต จันทร์-ศุกร์ 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. โทรศัพท์: 02-654-3444 โทรสาร: 02-653-2449
  • ศูนย์บริการรับยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ (TT VISA SERVICE CENTRE) 140/41 (19D) ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • เวลาทำการของศูนย์รับยื่นวีซ่า จันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30-16.00 น. โทรศัพท์: 02-236-7138 โทรสาร: 02-236-7142
  • เว็บไซต์ www.ttsnzvisa.com
 • หมายเหตุ
  • ราคาค่าบริการอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าบริการสำหรับผู้สมัครที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น
  • ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
  • เอกสารและเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
  • ระยะเวลาในการยื่นขอวีซ่าไม่รวมวันที่รับเอกสาร
  • อัตรานี้ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์
กลับด้านบน