วีซ่าท่องเที่ยวประเทศชิลี

banner2-passport

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศชิลี

*ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย
โดยสามารถเดินทางเข้าประเทศ ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ตไม่ต้องขอวีซ่า
แค่ประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 90วัน

 

เอกสารการขอวีซ่า กรณีพำนักเกิน 90 วัน

 1. แบบฟอร์มวีซ่า 1 ชุด
 2. หนังสือเดินทาง (อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
 3. สำเนาหน้า PASSPORT ที่มีรูปถ่าย
 4. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป(พื้นหลังสีขาว)
 5. หนังสือเชิญหรือตอบรับจากประเทศชิลี
 6. หนังสือขอนุมัติเดินทางไปราชการ
 7. หนังสือนำจากกระทรวงการต่างประเทศ
 8. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 9. หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร
 10. หนังสือรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ)
 11. ใบจองที่พัก โรงแรม
 12. ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ

ที่ตั้งสถานฑูตชิลี

 

83/17 ถนนวิทยุ ซอย 1 (ข้างร้านวีรสุ/สถานฑูตเวียตนาม)กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ (02) 2519470 – 74
แฟกซ์: 66-02-2519475
เปิดทำการ จ – ศ เวลา 09.00 – 17.00 น.
https://www.chile-thai.com/

กลับด้านบน