วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

banner2-passport

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

 

การขอวีซ่าเข้าประเทศเกาหลี

*คนไทยสามารถเข้าไปในเกาหลีได้โดยไม่ต้องวีซ่า  สามารถอยู่ได้นานถึง 90 วัน  ใช้เพียงพาสปอร์ตที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือนเท่านั้น  โดยขั้นตอนการเข้าเมืองจะมีเอกสารที่ต้องกรอกดังนี้

 1. แบบสอบถามสุขภาพ เป็นคำถามเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป  ถามว่าเคยเป็นโรคติดต่อหรือเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงต่อการติดโรคระบาดต่างๆหรือไม่
 2. แบบฟอร์มขอเข้าเมือง ให้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพร้อมกับพาสปอร์ต  โดยให้กรอกแบบฟอร์มนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์  โดยเฉพาะสถานที่พักในประเทศเกาหลี ให้ระบุชื่อโรงแรมที่เราพักอาศัยที่มีระยะเวลานานที่สุด
 3. ใบสำแดงสิ่งของศุลกากร ใบนี้ให้ยื่นกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรหลังจากรับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่หากท่านไม่มีสิ่งของที่จะต้องแสดงให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ก็ไม่ต้องแสดงใบนี้ ให้เดินออกทางช่องทางสีเขียวได้ทันที

ในกรณีขอวีซ่าเพื่ออยู่เกิน 90 วัน

ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะอาศัยอยู่ในเกาหลีใต้เกิน 90 วันไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใดก็ตามต้องได้รับใบจดทะเบียนต่างด้าวหรือ Certificate of Alien Registration จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยบุคคลนั้นจะต้องไปทำการจดทะเบียนต่างด้าวหรือลงทะเบียนการพำนักอาศัย ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตามท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ซึ่งจะตั้งอยู่ในที่ต่างๆตามเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงโซลสนามบินอินชอน เมืองพูซาน ฯลฯ ภายใน 90 วันนับจากวันที่เดินทางมาถึงประเทศเกาหลีใต้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะออกบัตรประจำตัวคนเข้าเมืองให้

D-2 Visa วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้นักเรียนอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ได้ เป็นเวลา 1 ปี และหากต้องการศึกษาต่อก็สามารถยื่นเรื่องต่ออายุวีซ่าได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ณ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งนักเรียนต้องนำหลักฐานจากสถานศึกษาไปยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

D-4 Visa วีซ่าประเภทนี้อนุญาตให้นักเรียนอยู่ในประเทศเกาหลีใต้ได้คราวละ 6 เดือนและสามารถต่ออายุวีซ่านักเรียนได้ในประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งนักเรียนต้องนำหลักฐานจากสถานศึกษาไปยื่นที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
หากต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาก็สามารถต่ออายุวีซ่าได้ โดยเปลี่ยนเป็น D-2 Visa

เอกสารที่ต้องจัดเตรียม

 1. พาสปอร์ต และสำเนา 1 ชุด
 2. ใบอนุญาตทำงานใบประเทศไทยและสำเนา 1 ชุด/หนังสือรับรองความเป็นนักเรียนและทรานสคริปท์ (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นนักเรียนที่เรียนในประเทศไทย)
 3. ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)
 4. หนังสือรับรองการทำงาน (ระบุตำแหน่งและเงินเดือน)
 5. หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท (ในกรณีที่ผู้ยื่นขอวีซ่าเป็นเจ้าของกิจการ)
 6. หนังสือเชิญ (ในกรณีที่มีเพื่อนอยู่ในประเทศเกาหลี)
 7. สำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชนของผู้เชิญ
 8. หนังสือรองบัญชีเงินฝาก (ต้องให้ธนาคารออกให้)
 9. หลักฐานการจองโรงแรม (ถ้ามี)
 10. ตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)
 11. ตราประทับเอ็นทรี เพอร์มิท ที่รับจาก ต.มประเทศไทย
 12. ค่าธรรมเนียมในการทำวีซ่า 1,020 บาท (เงินสด)
 13. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 1 รูป
 14. แบบฟอร์มขอวีซ่า

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
สถานฑูตเกาหลี
Republic of KOREA (South Korea)  23 Thiam-Ruammit Road Ratchdaphisek, Bangkok 10320

Tel: 02-2477537-41

กลับด้านบน