วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง

banner2-passport

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศฮ่องกง

ระเบียบการในการเดินทางเข้าฮ่องกง

1. หนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุต้องการจะเข้าฮ่องกง เช่นท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ ธุรกิจ ประชุมเป็นต้น สามารถอยู่ฮ่องกงได้ 30 วัน โดยที่ไม่ต้องทำวีซ่า ถ้าเกิน 30 วันหรือไปเพื่อเรียน ฝึกอบรม ทำงาน ตั้งถิ่นฐานที่ฮ่องกง ต้องทำวีซ่าก่อน (ผู้ขอสามารถขอได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงหรือว่าขอที่สถานทูตและกงสุลใหญ่)

2. หนังสือเดินทางของประเทศอื่นๆที่จะเข้าฮ่องกง สามารถเข้าเว็บไซต์https://www.immd.gov.hk/index.html.

3. หนังสือเดินทางจีนที่ต้องการเข้าฮ่องกง

3.1 คนดังต่อไปนี้ เข้าฮ่องกงไม่ต้องขอใบอนุญาตผ่านแดน

(1) คนจีนที่ถือหนังสือเดินทางฮ่องกงที่ยังมีอายุ ใบอนุญาตกลับฮ่องกง หนังสือลูกเรือ และใบแทนที่สำหรับทำวีซ่าฮ่องกง วีซ่ากลับฮ่องกงที่ยังมีอายุ หรือมีหมายเหตุคำว่ายกเว้นวีซ่า ( DI ) และใบท่องเที่ยวชั่วคราวที่มีหมายเหตุของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

(2) ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนที่ยังมีอายุพร้อมกับตั๋ว สามารถอยู่ได้ไม่เกิน 7 วัน

(3) ผู้ถือใบแทนหนังสือเดินทางท่องเที่ยวโปรตุเกส หนังสือเดินทางของชาวต่างชาติบุคคลที่มีชื่อเสียง (PASSAPORTEPARA ESTRANGEIROS) และผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชนมาเก๊าที่อาศัยอยู่มาเก๊า 2 ปีขึ้นไป จะอาศัยอยู่ได้ไม่เกิน 7 วัน

3.2 คนดังต่อไปนี้ เข้าฮ่องกงต้องขอใบอนุญาตผ่านแดน

3.2.1 ชาวไต้หวันที่พำนักอยู่ต่างถิ่นเข้าฮ่องกง หรือใช้วิธีจากฮ่องกงไปมาประเทศจีน บุคคลดังกล่าวนี้สามารถยื่นขอได้ที่สถานทูตจีนหรือกงสุล (ใบแทนหนังสือเดินทางของสาธารณรัฐประชาชนจีน) และพร้อมกับยื่นใบอนุญาตขาเข้า ผู้ยื่นต้องเตรียมเอกสารดังนี้

(1) สำเนาใบแทนหนังสือท่องเที่ยวไต้หวันที่ยังมีอายุ

(2) สำเนาวีซ่าไทย

(3) กรอกแบบฟอร์มพร้อมลงนามให้เรียบร้อย

(4) รูปถ่ายหน้าตรง 3 ใบ

3.2.2 ผู้ถือหนังสือเดินทางจีนแบบเยี่ยมเยียนฮ่องกงผู้ถือหนังสือเดินทางจีนต่างชาติ

เยี่ยมเยือนฮ่องกง สามารถยื่นขอได้ที่สถานฑูตและสถานกงสุล สามเดือน 1 ครั้งหรือ 2 ครั้ง แต่ละครั้งสามารถพำนัก 14 วันหรือ 1 เดือน นอกจากนี้ สามารถยื่นขอสถานฑูตและสถานกงสุล 24 เดือน เข้าได้ไม่จำกัดครั้ง แต่ละครั้งสามารถพำนักได้ 14 วัน ถ้าผู้ขอมีเงื่อนไขดังนี้

(1) ขณะอยู่ในฮ่องกงไม่เคยมีประวัติการทำความผิด

(2) พำนักในเขตที่ยื่นขอไม่ต่ำกว่า 3 ปี

(3) สามารถแสดงหลักฐานกลับภูมิลำเนา

(4) มีอาชีพหรือรายได้ที่แน่นอน หรือกำลังศึกษาอยู่ที่ฮ่องกง

3.2.3 ผู้ถือ 《ใบท่องเที่ยวสาธารณรัฐประชาชนจีน》เยี่ยมเยือนฮ่องกงบุคคลธรรมดาที่เคยผ่านฮ่องกง พำนักที่ฮ่องกงได้ไม่เกิน 7 วัน สามารถยื่นขอพำนักที่ฮ่องกง 7 วัน 3 เดือน 1 หรือ 2 ครั้ง ที่สถานฑูตและสถานกงสุล ผู้ที่ขอผ่านแดนฮ่องกงสามารถพำนักเกิน 7 วันหรือเยี่ยมเยือนฮ่องกงพำนักในฮ่องกงเกิน 14 วัน ผู้นั้นต้องขออนุมัติเข้าเขตปกครองพิเศษฮ่องกงหลังจากตรวจสอบแล้ว แต่ถ้าผ่านแดนฮ่องกงไม่เกิน 24 ชั่วโมงและไม่ออกนอกสนามบินไม่ต้องขอวีซ่า

3.2.4. พลเมืองมาเก๊าที่ถือ 《หนังสือเดินทางมาเก๊าโปรตุเกส》และ 《หนังสือเดินทางต่างสัญชาติ》เดินทางเข้าหรือเดินทางผ่านฮ่องกงหยุดพำนักเกิน 7 วัน ผู้ขอสามารถขอได้ที่สถานฑูตหรือสถานกงสุล และยังสามารถติดต่อที่แผนกตรวจคนขาเข้าแห่งเขตปกครองพิเศษฮ่องกงโดยตรง ผู้ขอกับสถานฑูตแบบผ่านทางทั่วไป คำร้องแต่ละประเภทล้วนได้รับการอนุมัติจากด่านตรวจคนขาเข้าเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

3.3 ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของด่านตรวจคนขาเข้าเขตปกครองพิเศษฮ่องกง

 

HONGKONG EMBASSY

ที่ตั้ง : 600-602  ถ.เพชรบุรี  กทม. 10400
TEL : 02-2523135-9
FAX : 02-2551267
URL : https://www.dfa.deplu.go.id/
เวลาทำการ : เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 9.00 -11.00 น.
เวลารับวีซ่า : 15.00 -16.00 น.
ระยะเวลาดำเนินการ  : 3 วันทำการ

กลับด้านบน