วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์

banner2-passport

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศสิงคโปร์

*คนไทยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องขอวีซ่า สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา

 

วีซ่าท่องเที่ยวสิงคโปร์

 1. จดหมายรับรองการทำงาน
 2. ใบจองโรงแรม
 3. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 4. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป
 5. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 6. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วยและเซ็นชื่อ 1 ชุด
 7. ใช้เวลาทำการ 4 วัน ค่าธรรมเนียมวีซ่า1,100 บาท

จดหมายรับรองการทำงาน

วีซ่าธุรกิจสิงคโปร์

 1. จดหมายรับรองการทำงาน
 2. ใบจองโรงแรม
 3. จดหมายเชิญ
 4. Work Permit ตัวจริง (สำหรับชาวต่างชาติ)
 5. ใบจองตั๋วเครื่องบินไป – กลับ
 6. รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป
 7. พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 8. ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วยและเซ็นชื่อ 1 ชุด
 9. ใช้เวลาประมาณ 3-4 วันทำการ ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1,100 บาท

จดหมายรับรองการทำงาน

สถาณทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย
ที่ตั้ง : 129 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
TEL : 02-286-2111, 02-286-1434
FAX : 02-286-6966, 02-287-2578
URL : www.mfa.gov.sg/bangkok/
เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า : 09.00 -11.00 น.
เวลารับวีซ่า : 15.00 -16.00 น
ระยะเวลาดำเนินการ  : 4 วันทำการ

 

การเดินทางโดยรถประจำทาง ปอ 17 ปอ 77 149
การเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS สถานีช่องนนทรีย์

 

กลับด้านบน