วีซ่าท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย

banner2-passport

วีซ่าท่องเที่ยวประเทศมาเลเซีย

* ประเทศไทยได้ทำข้อตกลง ยกเว้นวีซ่าให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย

โดยสามารถเดินทางเข้า ประเทศมาเลเซีย ได้โดยใช้เพียงพาสสปอร์ตไม่ต้องขอวีซ่า

แค่ประทับตราเป็นหลักฐานการเข้าประเทศ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยสามารถพำนักได้ไม่เกิน 30 วัน

 

เอกสารการขอยื่นทำวีซ่า กรณีพำนักเกิน 30 วัน

  1. หนังสือเดินทาง/ทั้งเล่มเก่าและเล่มใหม่ (ถ้ามี)/(พร้อมสำเนา)
  2. รูปสีพื้นหลังขาว 2 นิ้ว/2 รูป (รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
  3. จดหมายรับรองการทำงาน(ภาษาอังกฤษ) ระบุ ตำแหน่ง เงินเดือน และ วันเดือนปี ที่เริ่มเข้าทำงาน (ฉบับจริง)/(ธุรกิจ)
  4. สำเนาหน้า VISA ในเมืองไทย
  5. Work Permit (ตัวจริงพร้อมสำเนา)
  6. Booking ตั๋วเครื่องบิน
  7. ใบจองโรงแรม หรือ ทำรายละเอียดในการเดินทาง (Itinerary)
  8. เบอร์โทรศัพท์บ้าน และ มือถือ (ของผู้เดินทาง)

สถานฑูตมาเลเซีย
ที่อยู่: 33-35 ถ.สาทรใต้ กทม.10120
โทรศัพท์: 02-6296800
วันเวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ / 08.30 น – 16.00 น.
วันและเวลาการยื่นวีซ่า: จันทร์ – ศุกร์ / 08.30 น.- 12.00 น.
วันและเวลาการรับวีซ่า: จันทร์ – ศุกร์ / 08.30 น.- 12.00 น.

กลับด้านบน