แพ็คเกจทัวร์ : อินเดีย/ศรีลังกา/เนปาล เอเชีย แนะนำ

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาของโลก (พ.ย.60)
%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87

Up Date 12-9-17

พระพุทธเจ้า มหาศาสดาของโลก

จุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนาสู่สถานที่สำคัญของพุทธประวัติ  4  สังเวชนียสถาน

  • ประสูต      ลุมพินีวัน  :  ดินแดนชมพูทวีป อยู่ระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และกรุงเทวทหะ
  • ตรัสรู้        พุทธคยา  :  จุดแสวงบุญสำหรับชาวพุทธทั่วโลก “พระมหาโพธิเจดีย์” อนุสรณ์สถานการตรัสรู้
  • ปฐมเทศนา   สารนาถ   : สถานที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา,ซากเสาพระเจ้าอโศกมหาราช
  • ปรินิพพาน   กุสินารา   : สักการะ สถูปปรินิพพาน ประดิษฐานพระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน

 

กำหนดการเดินทาง

11 – 19 พฤศจิกายน 60 ราคา 29,992 บาท
18 – 26 พฤศจิกายน 60 ราคา 29,992 บาท
25 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 60 ราคา 29,992 บาท

 

กลับด้านบน